2024-03-15 00:20:47amortrigo_2400

慢慢拆解唸,我掌握到竅門

真言原文:

  唵嘛呢叭咪吽。麻曷倪牙纳。积都特巴达。
  积特些纳。微达哩葛。萨而斡而塔。
  卜哩悉塔葛。纳补啰纳。纳卜哩。
  丢忒班纳。喏麻嚧吉。说啰耶娑诃。

  观音灵感真言注音:

  ōng má ní bā mī hōng。má gé ní yá nà。jī dū tè bā dá。
  jī tè xiē nà。wēi dá lǐ gé。sà ér wò ér tǎ。
  bǔ lǐ xī tǎ gé。nà bǔ là nà。nà bǔ lǐ。
  diū tè bān nà。nuò má lú jí。shuō là yē suō hē。

上一篇:持之以恆

下一篇:今天是天赦日