2012-11-18 15:54:34Ethan~

18/11/2012

 
今日下午抽左部份時間去完成左一堆自己野,及後就打算返屋企休息一下啦~!!
點知返到屋企之後就收到Phoebe來電,原來佢地打算陣間出去玩兼一齊晚飯~!!

我及後就應約去左友愛會合左佢地先,同時今日又係主角過大禮o既大日子~!!
事因Jacky有個朋友今日幫手搞過大禮o既野,所以佢地之後就上左去友愛hea嚕~!!

去到會合佢地之後當然就係吹下水先,之後就因為咁而認識多一個新朋友啦~!!
原來呢個朋友就係我早前成日聽到佢地提及o既人,而今轉就有呢個機會識到~!!

首先我地就o係到玩左一輪game先,當然中間就梗係不斷吹水同埋食下野啦~!!
之後我地就轉戰去仁愛堂到碌左一排齡,而o係呢個時間Phoebe就同我爆下料啦~!!

主要講到o既都係因為佢結婚一事,而是次講佢是非o既人竟然就係Private囉~!!
而o係早段發生左呢件事之後,Jacky就叫Phoebe及後見到我就要同我好好傾下~!!

雖然我地一直都知道身邊有邊d人真係交到心,邊堆人只係屬於普通朋友呀~?!
同時就住有關o既問題亦都一齊傾過,因為近期堆掛牌成員都陸續出現呢堆問題~?!
我地都好理解朋友間點解會出現呢d問題,所以我地圍內其實亦都心中有數啦~!!

當一個人長大之後o既朋友圈好自然就會定型,所以我地都心知應該點去選擇~?!
經過歷年o黎o既種種事宜都令我地有所體會,所以朋友的確係貴精不貴多囉~!!

至於o係玩完呢場碌齡活動之後,我地就係時候去食我地今晚o既晚餐啦~!!
最終我地就選擇左去新墟食Pizza啦,而呢轉時間當然就係轉為講下d生活事啦~!!
同時就住Jacky位朋友今晚都在場,我地就梗係搵佢o黎爆下大鑊兼講下過去啦~!!

即將大婚o既佢地好多野都陸續埋尾,所以呢期活動或飯局都會相對少返啦~!!
至於o係佢地完左婚禮之後,我地就係時候再計劃下年底及來年o既各個活動喇~!!