2014-10-22 06:51:42Ricky

述:性命之道 (古文)

:性命之道

    東南釋義

 廣成子先翁  聖示

: 性命原分先後天,生身落地定偏全

   後天性命隨天運,捉任先天我掌權

 

  性者神也;命者炁也。雙修者,即修身中神炁合一也。是以神凝,則炁固,

炁聚則神靈。性無命不立,命無性不存,蓋元始真如謂之性。

   孟子曰:「知其性,則知天矣。」靈光一點,浩氣常存,本來面目是也。

性原無二,惟孟子知天之說,人多未解。蓋性之付體,原屬天地,非人所測,

惟精心學道者知之。人之元神,日居二目,藏於泥丸。夜居二腎,蓄於丹鼎。

乳養其五臟,氣沖乎六腑。所以學道者,教人存想眉攢,即用目以養神。

    人之ㄧ身皆屬陰,惟二目屬陽。目之所到,氣即周焉。靜坐之間,

用處處昭管,修成純陽之體。人稟天地之氣以有生,及天所命,就其氣之靈光,

即是性。所以中庸曰:「天命之謂性。」

     道曰:「性命雙修之功,太極返於無極。」又曰:「神是性兮,氣是命。」

惟所謂性根命蒂者,不可不知。即三百日形圓之際,靈光入體,與母分離,

剪斷臍帶,天命真元,著於祖竅。

     《道德經》云:「谷神不死,是謂玄牝。玄牝之門,是謂天地根。

綿綿若存,用之不勤。」

      《性命規旨》云:「此一竅,在身中求之。非口,非鼻,非心,非腎,

非肺肝,非脾胃,非臍輪,非尾閭,非膀胱,非谷道。非\兩腎中間一穴,

非臍下一寸三分,非明堂泥丸,非關元氣海。然則果何處耶?

       純陽真人云:「玄牝玄牝真玄牝,不在心兮,不在腎,窮取生身受氣初,

無怪天機都洩盡。」噫!說至此,至矣盡矣!

 

======================================================

源於 聖賢雜誌  171期  p.16