HiNet光世代為台灣選手加油 贊助
2021-06-23 07:52:04deepmind

增劫人壽二萬歲至八萬歲間,轉輪王出世

絕妙說法:法華經講要 聖嚴法師著

在此初禪天中又分三天:1.梵眾天,是民。2.梵輔天,是臣。3.大梵天,是君主。通常所稱的梵天,往往僅指大梵天王,名為尸棄śikhin,因其篤信佛法,每遇有佛出世,必來最初請轉法輪;又常侍佛右側,手持白拂。此與印度外道所信的大梵天,乃名同而實異。佛教的梵王居於初禪與二禪間的禪定位,例如《俱舍論疏》卷八有云:「由彼獲得中間定故,最初生故,最初沒故,威德等勝故,名為大。」

「轉輪聖王」梵名遮迦越羅cakra-vartin-r
ājā,印度古傳說中,此王即位時,感得天降輪寶,轉其輪寶降伏四方,故名轉輪王,又因由輪寶前導飛行空中,其輪寶降伏四方,故名轉輪王,又因由輪寶前導飛行空中,故稱飛行皇帝。輪寶有金、銀、銅、鐵四種,鐵輪王伏南瞻部洲的一洲,銅輪王治東及南之二洲,銀輪王轄東西南之三洲,金輪王統領天下南北東西的四大部洲。於增劫人壽二萬歲至八萬歲間,轉輪王出世;於減劫人壽自無量歲至八萬歲間,轉輪王出世。王具三十二種大人相。

「陀羅尼菩薩」,請參閱本經〈分別功德品〉對「聞持陀羅尼」及「旋陀羅尼」的說明。