2014-06-09 08:39:42M

夕陽無限好

夕陽無限好,只是近黃昏,
夕陽無限好,即使近黃昏,
夕陽無限好,哪怕近黃昏,
夕陽無限好,有幸近黃昏,
夕陽無限好,竟燃盡黃昏,
夕陽無限好,與君共黃昏,
夕陽有限好,亦曾盡黃昏,
夕陽若然好,緣君共黃昏。