2022-06-01 09:50:04Liu 靜娟

《台語時間》 目睭內有蠓仔咧飛


真濟人會看著目睭內有蠓仔咧飛彼叫做『飛蚊症』。

阿貴講伊拄仔(剛)有這个症頭的時足煩足鬰卒聽著我的經驗了後才放心和這个症頭和平共存。「一寡症頭佇,在)靜娟面前攏變無事。」

無毋著,你不時去想伊,就是予伊補充氣力、能量;莫去管伊,伊感覺無心適,鼻仔摸咧,就走去矣,袂閣和你膏膏纒。我是按呢想的。

其實,40外歲拄仔有飛蠓症的時,我嘛足煩惱。逐日目睭褫( thí,張)開,對白白的天蓬,就看著幾若隻蠓仔飛來飛去;讀冊、看稿,in也一定來亂。有時,欲確定蠓仔飛走無,就一遍一遍用手掩一蕊目睭,看壁,抑是看天結果無奇蹟蠓仔猶佇咧。看眼科,也無改善。一位醫生講:「症無關係,機器用久,總是有毛病;就親像壁紙貼久會膨起來,壁猶好好就無要緊。」

講是按呢講,我猶是真困擾。後來,一位老醫生共我講伊的已經超過三十年;毋過,照常共患者做目睭的手術有影目睭的手術遐爾幼路精細),目睭內有蠓仔咧飛,都無影響,我驚啥!有編輯同行目睭內飛的毋是細細隻的蠓仔是烏豆仔胡蠅,甚至是一條一條索仔呢

無去共關心,漸漸就無感覺蠓仔的存在

九一記者節,照例記者聯誼會有辦慶祝大會,電視、報紙各種媒體攏會參加。也有廠商提供的摸彩品;獎品袂少,甚至有跤踏車、相機和電視機,唌(誘)逐家去參加大會。但是,有條件,抽著獎品的人,若無佇現場,就算放棄。

一年,慶祝大會佇新生報對面的實踐堂舉行。遮爾近,萬一摸著好物件,煞無去,敢毋是足冤枉?我按呢講,一个少年的同事笑甲目睭微微,講:「去啦,去啦,你會摸著『捕蚊燈』!」