2020-03-26 06:57:11hungrybb_hk

《六祖法寶壇經》〈行由品第一〉淺釋04

六祖法寶壇經淺釋

蔡師兄:《六祖法寶壇經》是精舍送給大家最好的禮物,大家要勤加薰習,必有所獲。汝得人身不修道,如入寶山空手歸。

《金剛經》指示目標,《六祖大師法寶壇經宗寶本》為施行細則,日讀兩品,時時內省,配合實踐,日久功深。

●淺釋文章彙整:https://mouniassn.pixnet.net/blog/category/list/3244229

《六祖法寶壇經》淺釋完整版:http://www.drbachinese.org/online_reading/sutra_explanation/SixthPat/contents.htm

〈行由品第一〉

原文:

「時有一客買柴。使令送至客店。客收去。惠能得錢。卻出門外。見一客誦經。惠能一聞經語。心即開悟。遂問客誦何經。客曰。金剛經。復問從何所來。持此經典。客云。我從蘄州黃梅縣東禪寺來。其寺是五祖忍大師在彼主化。門人一千有餘。我到彼中禮拜聽受此經。大師常勸僧俗。但持金剛經。即自見性。直了成佛。惠能聞說。宿昔有緣。乃蒙一客。取銀十兩。與惠能。令充老母衣糧。教便往黃梅參禮五祖。」

 

淺譯:

「時有一客買柴」:在這個時候,有一位客人買我的柴。

「使令送至客店」:他叫我擔柴,送到他所住的客店裏。

「客收去」:把柴收去。

「惠能得錢」:就得到錢。

「卻出門外」:就退出到門外去了。

「見一客誦經」:見到一個客人在那兒念經。

「惠能一聞經語,心即開悟」:我一聽見客人念這個經,心裏就開悟了。聞到什麼呢?聞到「應無所住而生其心」,就明白了。

現在《六祖壇經》也在,《金剛經》也在,我們每個人,差不離地都知道「應無所住而生其心」;也都見過,也都聽過,可是我們可惜就沒有開悟。

「遂問客誦何經」:你念的是什麼經?

「客曰:金剛經」:說我念的是《金剛經》。

「復問從何所來,持此經典」:說你誦的這部經,從什麼地方請來的呢?「客云:我從蘄州黃梅縣東禪寺來」:我在湖北黃梅縣東禪寺那地方來的。「其寺是五祖忍大師在彼主化」:說此寺是弘忍大師在那地方教化眾生,「門人一千有餘」:他的徒眾,有一千多人。

「我到彼中禮拜聽受此經」:我到那地方聽講過,又請回來現在我誦的這部經。

「大師常勸僧俗,但持金剛經,即自見性」:說若能常常念誦《金剛經》,就能明心見性。

「直了成佛」:就可以成佛了。

「惠能聞說」:惠能聽見之後。

這六祖大師也是「宿昔有緣」:在早前有緣。

「乃蒙一客」:蒙一個客人。

「取銀十兩,與惠能」:他拿十兩銀子給我。

「令充老母衣糧」:令我回去安置老母,給老母做衣服和吃飯的費用。

「教便往黃梅參禮五祖」:他叫我就到黃梅,去參拜五祖大師。

以上摘自《六祖法寶壇經淺釋》上宣下化老和尚講述

2020030101 (4).jpg

六祖法宝坛经浅释

〈行由品第一〉

原文:

「时有一客买柴。使令送至客店。客收去。惠能得钱。却出门外。见一客诵经。惠能一闻经语。心即开悟。遂问客诵何经。客曰。金刚经。复问从何所来。持此经典。客云。我从蕲州黄梅县东禅寺来。其寺是五祖忍大师在彼主化。门人一千有余。我到彼中礼拜听受此经。大师常劝僧俗。但持金刚经。即自见性。直了成佛。惠能闻说。宿昔有缘。乃蒙一客。取银十两。与惠能。令充老母衣粮。教便往黄梅参礼五祖。」

 

浅译:

「时有一客买柴」:在这个时候,有一位客人买我的柴。

「使令送至客店」:他叫我担柴,送到他所住的客店里。

「客收去」:把柴收去。

「惠能得钱」:就得到钱。

「却出门外」:就退出到门外去了。

「见一客诵经」:见到一个客人在那儿念经。

「惠能一闻经语,心即开悟」:我一听见客人念这个经,心里就开悟了。闻到什么呢?闻到「应无所住而生其心」,就明白了。

现在《六祖坛经》也在,《金刚经》也在,我们每个人,差不离地都知道「应无所住而生其心」;也都见过,也都听过,可是我们可惜就没有开悟。

「遂问客诵何经」:你念的是什么经?

「客曰:金刚经」:说我念的是《金刚经》。

「复问从何所来,持此经典」:说你诵的这部经,从什么地方请来的呢?「客云:我从蕲州黄梅县东禅寺来」:我在湖北黄梅县东禅寺那地方来的。「其寺是五祖忍大师在彼主化」:说此寺是弘忍大师在那地方教化众生,「门人一千有余」:他的徒众,有一千多人。

「我到彼中礼拜听受此经」:我到那地方听讲过,又请回来现在我诵的这部经。

「大师常劝僧俗,但持金刚经,即自见性」:说若能常常念诵《金刚经》,就能明心见性。

「直了成佛」:就可以成佛了。

「惠能闻说」:惠能听见之后。

这六祖大师也是「宿昔有缘」:在早前有缘。

「乃蒙一客」:蒙一个客人。

「取银十两,与惠能」:他拿十两银子给我。

「令充老母衣粮」:令我回去安置老母,给老母做衣服和吃饭的费用。

「教便往黄梅参礼五祖」:他叫我就到黄梅,去参拜五祖大师。

以上摘自《六祖法宝坛经浅释》上宣下化老和尚讲述

2020030102 (4).jpg