2020-07-11 21:10:04exist

〈花開矣〉

〈花開矣〉

有一寸天頂的光

對天頂垂落來

阮自按呢(足百)上天

欶淡薄仔微微風

欶一寡仔露水

著會當發出黃錦錦的春光

 

有一陣溫暖的風

對遠方吹過來

阮準備展開翼股

佮風做伙鬥陣飛

四界放送春天的消息

 

有一陣毛毛仔雨

自暗暝落到天光

雖然阮寒甲咇咇掣

猶原徛甲直直直

等待天光的時

日頭光會來遮

 

有一工阮攏會蔫去

睏佇深深的塗內底

做著一个閣一个美夢

隨在伊四季變化

猶原抱著希望

 

若有一个人

佇無遠的所在等待

大雪落煞的時陣

彼寡蔫去的花

早慢有閣再開的時

有一蕊花恬恬開矣

開佇無人的溪邊

開佇上蓋懸的山頂

開佇厝邊的花園

 

伊恬恬開花

嘛恬恬蔫去

向望有一日

你的心內

嘛會當開出一片花海

你會鼻著

真芳的春天

你會看著

真媠的未來

你會知影

我攏佇遮恬恬等待

本文刊登於台江台語文學季刊108年5月號

上一篇:〈散步〉

楊風 2020-07-13 08:35:11

恭喜美詩上榜

早安,祝平安喜樂

版主回應
感謝您~ 也祝福您有美好的一日:) 2020-07-13 08:46:11